کورسی

ریو کینگ (Rio King_IR)
ریو کینگ (Rio King_IR)

پدر : MARBUSH_IRE
مادر : RIO DANCER_FR از سیلمی Pennekamp _ USA
متولد : 1391 در مرکز پرورش اسب رادان

مشاهده جزییات >
ریو کین (Rio Keen_IR)
ریو کین (Rio Keen_IR)

پدر : SUMMER DOLDRUMS_U.S.A
مادر : SIREN PARTY_GB از سیلمی PIVOTAL_GB
متولد : 1391 در مرکز پرورش اسب رادان

مشاهده جزییات >
ریو بندر (Rio Bandar_IR)
ریو بندر (Rio Bandar_IR)

پدر : AL QASI_IRE
مادر : Archer_IR از سیلمی Fenor_IR
متولد : 1392 - بندرترکمن - باشگاه حلیم اونق

مشاهده جزییات >
ریو شی (Rio She_IR)
ریو شی (Rio She_IR)

پدر : MARBUSH_IRE
مادر : RIO BEAUTY_TUR از سیلمی UNACCOUNTED FOR_USA
متولد : 1391 - مرکز تولید و پرورش اسب رادان

مشاهده جزییات >
ریو دژ (Rio Dej_IR)
ریو دژ (Rio Dej_IR)

پدر : RIO MILLENIUM_GB
مادر : RIO CLASSIC_IR از سیلمی AGOG_IRE
متولد : 1391 - مرکز تولید و پرورش اسب رادان

مشاهده جزییات >
ریو سام (Rio Saam_IR)
ریو سام (Rio Saam_IR)

پدر : SUMMER DOLDRUMS_U.S.A
مادر : DIZZY DREAMER از سیلمی SPINNING WORLD_USA
متولد : 1391 - مرکز پرورش اسب رادان

مشاهده جزییات >
ریو لینا (Rio Lina_IR)
ریو لینا (Rio Lina_IR)

پدر : رومن آرت، آمریکا
مادر : پایا از سیلمی : شرکارکوین
متولد : 1391 - شاهرود

مشاهده جزییات >
ریو داستی (Rio Dasty_IR)
ریو داستی (Rio Dasty_IR)

پدر : Summer Doldrums_USA
مادر : Paia_IR از سیلمی SHERGAR QUEEN_IRE
متولد : 1392 - مرکز تولید و پرورش اسب رادان

مشاهده جزییات >
ریو اُرکید (Rio Orchid_IR)
ریو اُرکید (Rio Orchid_IR)

پدر : City leader_IRE
مادر : Rio Beauty_TUR از سیلمی UNACCOUNTED FOR_USA
متولد : 1393 - مرکز تولید و پرورش اسب رادان

مشاهده جزییات >
ریو گالگسی (Rio Galaxy_IR)
ریو گالگسی (Rio Galaxy_IR)

پدر : City leader_IRE
مادر : Rio Crystal_GB از سیلمی DANEHILL DANCER_IRE
متولد : 1393 - مرکز تولید و پرورش اسب رادان

مشاهده جزییات >
ریو منتو (Rio Mento_IR)
ریو منتو (Rio Mento_IR)

پدر : Summer Doldrums_USA
مادر : Shermin_IR از سیلمی SHERGAR QUEEN_IRE
متولد : 1392 - مرکز تولید و پرورش اسب رادان

مشاهده جزییات >
ریو سیلوا (Rio Silva_IR)
ریو سیلوا (Rio Silva_IR)

پدر : Summer Doldrums_USA
مادر : Silvan_IR از سیلمی SOBIESKI_IRE
متولد : 1392 - مرکز تولید و پرورش اسب رادان

مشاهده جزییات >
ریو بل (Rio Ble_IR)
ریو بل (Rio Ble_IR)

پدر : Summer Doldrums_USA
مادر : Rio Noble_IR از سیلمی LOHENGRIN_IRE
متولد : 1392 - مرکز تولید و پرورش اسب رادان

مشاهده جزییات >
ریو سیتی (Rio City_IR)
ریو سیتی (Rio City_IR)

پدر : City leader_IRE
مادر : Rio Kitz_GB از سیلمی Dubai Destination_USA
متولد : 1392 - مرکز تولید و پرورش اسب رادان

مشاهده جزییات >
ریو بلک (Rio Black_IR)
ریو بلک (Rio Black_IR)

پدر : Barq_IRE
مادر : RIO DREAMS_IRE از سیلمی GALILEO_IRE
متولد : 1393 - مرکز تولید و پرورش اسب رادان

مشاهده جزییات >
ریو ونتورا (Rio Ventora_IR)
ریو ونتورا (Rio Ventora_IR)

پدر : Summer Doldrums_USA
مادر : ISHBELLE_GB از سیلمی INVINCIBLE SPIRIT_IRE
متولد : 1392 - مرکز تولید و پرورش اسب رادان

مشاهده جزییات >
ریو چندو (Rio Chendo_IR)
ریو چندو (Rio Chendo_IR)

پدر : Summer Doldrums_USA
مادر : Rio Top_GB از سیلمی EXCEED AND EXCEL_AUS
متولد : 1392 - مرکز تولید و پرورش اسب رادان

مشاهده جزییات >
ریو لیدر (Rio Leader_IR)
ریو لیدر (Rio Leader_IR)

پدر : City leader_IRE
مادر : RIO DREAMS_IRE از سیلمی GALILEO_IRE
متولد : 1392 - مرکز تولید و پرورش اسب رادان

مشاهده جزییات >
ریو اورهان (Rio Orhan_IR)
ریو اورهان (Rio Orhan_IR)

پدر : Summer Doldrums_USA
مادر : RIO IMPLICATION_GB از سیلمی PIVOTAL_GB
متولد : 1392 - مرکز تولید و پرورش اسب رادان

مشاهده جزییات >
ریو تک (Rio Tak_IR)
ریو تک (Rio Tak_IR)

پدر : NEW JERSEY_IRE
مادر : RIO KITZ_GB از سیلمی DUBAI DESTINATION_USA
متولد : 1391 - مرکز تولید و پرورش اسب رادان

مشاهده جزییات >
ریو نینا (Rio Nina_IR)
ریو نینا (Rio Nina_IR)

پدر : City leader_IRE
مادر : Paris_IR از سیلمی PRINCE RUPERT_FR
متولد : 1393 - مرکز تولید و پرورش اسب رادان

مشاهده جزییات >
دان چلینگ وورث (Dan Chillingworth_IRE)
دان چلینگ وورث (Dan Chillingworth_IRE)

پدر : Indian Ridge_GB
مادر : Shizao_IRE از سیلمی Alzao_USA
متولد : 2005 - ایرلند

مشاهده جزییات >
کلاسیک بلید (Classic Blade_IRE)
کلاسیک بلید (Classic Blade_IRE)

پدر : Daggers Drawn_USA
مادر : Queen Bodicea_IRE از سیلمی REVOQUE_IRE
متولد : 2006 - ایرلند

مشاهده جزییات >
ریو کالکشن (Rio Collection_IR)
ریو کالکشن (Rio Collection_IR)

پدر : کارملایت
مادر : چشم آبی
متولد : 1382 - بندر ترکمن

مشاهده جزییات >
ریو استالیون (Rio Stallion_IR)
ریو استالیون (Rio Stallion_IR)

پدر : GRAIKOS_GB
مادر : MESOPOTAMIA_TUR از سیلمی Always A Classic_CAN
متولد : 1387 - میدان سوارکاری گنبد کاووس

مشاهده جزییات >
ریو شامپیون (Rio Champion_IR) - پهلوان
ریو شامپیون (Rio Champion_IR) - پهلوان

پدر : BAD AS I WANNA BE_IRE
مادر : Dizzy Dreamer_IRE از سیلمی Spinning World_USA
متولد : 1390 مرکز پرورش اسب رادان/ فروخته شد

مشاهده جزییات >
ریو سانگ (Rio Song_IR) - شیک شا
ریو سانگ (Rio Song_IR) - شیک شا

پدر : NEW JERSEY_IRE
مادر : RIO DANCER_FR از سیلمی PENNEKAMP _ USA
متولد : 1390 مرکز پرورش اسب رادان/ فروخته شد

مشاهده جزییات >
ریو کات (Rio Cat_IR)
ریو کات (Rio Cat_IR)

پدر : NEW JERSEY_IRE
مادر : MESOPOTAMIA_TUR از سیلمی Always A Classic_CAN
متولد : 1389 - مرکز تولید و پرورش اسب رادان

مشاهده جزییات >
ریو نایس (Rio Nice_IR)
ریو نایس (Rio Nice_IR)

پدر : AGOG_IRE
مادر : RIO MADEMOISELLE_FR از سیلمی MARATHON_USA
متولد : 1388 - مرکز پرورش اسب رادان

مشاهده جزییات >
کاپیتان ریو (Capitan Rio_IR)
کاپیتان ریو (Capitan Rio_IR)

پدر : LOHENGRIN_IRE
مادر : MESOPOTAMIA_TUR از سیلمی Always A Classic_CAN
متولد : 1388 - مرکز پرورش اسب رادان

مشاهده جزییات >
ریو دیاموند (Rio Diamond_IR)
ریو دیاموند (Rio Diamond_IR)

پدر : AL QASI_IRE
مادر : RIO DREAMS_IRE از سیلمی GALILEO_IRE
متولد : 1391 - مرکز پرورش اسب رادان

مشاهده جزییات >
ریو ماری (Rio Mary_IR)
ریو ماری (Rio Mary_IR)

پدر : AL QASI_IRE
مادر : RIO MADEMOISELLE_FR از سیلمی MARATHON_U.S.A
متولد : 1391 مرکز پرورش اسب رادان/ فروخته شد

مشاهده جزییات >
ریو تینا (Rio Tina_IR)
ریو تینا (Rio Tina_IR)

پدر : رومن آرت، آمریکا
مادر : تانیا از سیلمی : شرکارکوین
متولد : 1391 - شاهرود / فروخته شد

مشاهده جزییات >
ریو رکس (Rio Rex_IR)
ریو رکس (Rio Rex_IR)

پدر : MARBUSH_IRE
مادر : Siren Party_GB از سیلمی Pivotal_GB
متولد : 1390 مرکز پرورش اسب رادان / فروخته شد

مشاهده جزییات >
ریو سی (Rio Sea_IR)
ریو سی (Rio Sea_IR)

پدر : سلتیک سایلنس
مادر : سیلوان از سیلمی : سوبسکی
متولد : 1391 مرکز پرورش اسب رادان/ فروخته شد

مشاهده جزییات >
ریو درایمر (Rio Dreamer_IR)
ریو درایمر (Rio Dreamer_IR)

پدر : BAHAMIAN BOUNTY_GB
مادر : DIZZY DREAMER_IRE از سیلمی SPINNING WORLD_USA
متولد : 1389 - مرکز تولید و پرورش اسب رادان

مشاهده جزییات >
ریو ریم (Rio Reem_IR)
ریو ریم (Rio Reem_IR)

پدر : NEW JERSEY_IRE
مادر : PERSIAN SHOP_TUR از سیلمی RED BISHOP_USA
متولد : 1389 - مرکز تولید و پرورش اسب رادان

مشاهده جزییات >
ریو اسمارت (Rio Smart_IRE)
ریو اسمارت (Rio Smart_IRE)

پدر : KYLLACHY_GB
مادر : SMART ASS_IRE از سیلمی SHINKO FOREST_IRE
متولد : 2008 - ایرلند

مشاهده جزییات >
ریو گلامور ( RIO GLAMOR_GB)
ریو گلامور ( RIO GLAMOR_GB)

پدر : SHOWCASING_GB
مادر : GLAMOROUS SPIRIT_IRE از سیلمی INVINCIBLE SPIRIT_IRE
متولد : 2012 - فارم البسطی در نیومارکت انگلیس

مشاهده جزییات >
ریو نایت (Rio Night_IR)
ریو نایت (Rio Night_IR)

پدر : NEW JERSEY_IRE
مادر : RIO MADEMOISELLE_FR از سیلمی MARATHON_USA
متولد : 1389 - مرکز تولید و پرورش اسب رادان

مشاهده جزییات >
ریو اکسل (Rio Excel_IR)
ریو اکسل (Rio Excel_IR)

پدر : RIO MILLENIUM_GB
مادر : RIO CHIC_GB از سیلمی EXCEED AND EXCEL_AUS
متولد : 1391 - مرکز پرورش اسب رادان

مشاهده جزییات >
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَنَا مِنَ الْمُتَمَسِّکِينَ بِوِلاَيَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ